• ردیفنام کالاوزن کالاتعداد کالاتوضیحات 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .